Incompany Programma’s

Alle workshops kunnen op maat worden verzorgd voor ondernemingsraden, cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen -en voor de bestuurder/MT/HR.

Bij de volgende veelgevraagde incompany workshops hebben wij voorzien in een keuze voor een halfdaagse-, eéndaagse of tweedaagse variant.

 

Eéndaagse Incompany
Workshop Versterking medezeggenschap WMCZ:

Bestuur en Cliëntenraad samen aan de slag met de Medezeggenschapsregeling!

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt in werking op 1 juli 2020.

 • Cliëntenraden krijgen een reeks extra rechten én verplichtingen
 • de rechtstreekse medezeggenschap van cliënten wordt versterkt
 • er is meer aandacht voor goede vertegenwoordiging van de ‘achterban’ door de Cliëntenraad
 • de verantwoordelijkheid van het bestuur voor een goed functioneren van de medezeggenschap neemt toe.

Binnen zes maanden nadat de nieuwe Wmcz ingaat, dus vóór 1 januari 2021, moet er een gezamenlijk document - de Medezeggenschapsregeling - met werkafspraken worden gemaakt door de Cliëntenraad en de zorgbestuurder(s). Aanpassingen hieraan mogen alleen gedaan worden met wederzijds goedvinden. Goede onderlinge samenwerking is dus essentieel. Zeker omdat de Cliëntenraad instemmingsrecht heeft op de regeling.

In de Medezeggenschapsregeling moet minimaal worden opgenomen hoe een Cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:

 • Wijziging doelstelling of grondslag van de organisatie
 • Fusie of duurzame samenwerking
 • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan
 • Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (voor langdurige zorg waar men in de regel zes maanden of langer verblijft)
 • Selectie en benoeming personen die leiding geven aan de zorgverleners (idem)
 • Selectie en benoeming Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
 • Selectie en benoeming van één  lid Raad van Bestuur of Raad van Toezicht (voordrachtsrecht)

Deze lijst is uit te breiden met onderwerpen als de precieze vormgeving van de ondersteuning en scholing van de Cliëntenraad en afspraken over de werkverdeling en samenwerking van lokale Cliëntenraden en de centrale Cliëntenraad, en tussen zorgbestuurder(s) en managers van zorglocaties.

Er zijn modellen voor de Medezeggenschapsregeling beschikbaar. Maar wat kunt u doen met deze modelregelingen? Hoe pas je die aan zodat de regeling goed werkt voor de eigen organisatie en waarmee moet je dan rekening houden?

Krijgt de Cliëntenraad nu een nieuwe rol in de organisatie en zo ja, welke? Hoe trek je samen op als zorgebestuurder(s) en Cliëntenraad, met aandacht voor behoud van ieders eigenheid, de deels verschillende rollen, binnen de wettelijke kaders?

Vragen die van belang zijn om op te reflecteren, iedere partij apart, maar vooral ook sámen. En sámen aan de slag te gaan met het opstellen van een regeling die past bij de eigen zorgorganisatie en situatie.

Vanuit het Instituut voor Medezeggenschap verzorgen Arthur Hol en Yvonne Nijhuis (meer informatie hieronder) graag een incompany workshop op maat, waarin zorgbestuurder(s), Cliëntenraden, ondersteuners, bestuurders en eventueel ook managers apart én gezamenlijk:

 • achtergrond en bedoeling van de Wmcz, de wettelijke veranderingen en de medezeggenschapsregeling leren begrijpen;
 • een visie op medezeggenschap van cliënten en de rol van de Cliëntenraad ontwikkelen;
 • werken aan een (aanzet voor) de Medezeggenschapsregeling van de eigen zorginstelling.

Aan het eind van de workshop heeft u een (concept) Medezeggenschapsregeling opgesteld die geschikt is voor de situatie van uw zorgorganisatie. Al naar gelang de behoefte kan de workshop ook in delen plaatsvinden, waarin zorgbestuurder(s) en Cliëntenraad eerst apart bijeenkomen en in de tweede instantie samen. Uiteraard kan ook ondersteuning vooraf en naderhand worden geboden.

Interesse?

Neem voor bespreking van de maatwerkmogelijkheden contact op met Arthur Hol van het Instituut voor Medezeggenschap: 06 - 478 960 46.

Arthur Hol

Arthur Hol (1969) is van huis uit psycholoog en jurist, werkzaam als advocaat (partner De Koning Vergouwen Advocaten), governance- en medezeggenschapsadviseur. Zijn uitgangspunt is: ‘Mens boven Systeem’. Arthur is als kerndocent verbonden aan de Academie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, zoals voor het Landelijk Congres Cliëntenraden. Zijn specialismen betreffen onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren, vernieuwde medezeggenschap en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Arthur helpt besturen, Raden van Toezicht, Ondernemingsraden en Cliëntenraden van zorgorganisaties bij het beter inrichten van hun samenspel. Want als je dit goed doet, kun je daar veel profijt van hebben met elkaar. Belangrijk hierbij is dat iedere partij weet hoe hij zijn rol op een eigentijdse wijze kan invullen -en hoe je samen kunt optrekken, met aandacht voor ieders eigenheid, rol(invulling) en de wettelijke kaders.

Meer informatie: www.arthurhol.nl

 

Yvonne Nijhuis

Yvonne Nijhuis (1967) is advocaat-partner en werkzaam bij KienhuisHoving N.V. te Enschede, sedert 1997.

Van 1993 tot 1997 was zij secretaris van de Raad van Bestuur van een groot (topklinisch) ziekenhuis. Verder heeft zij ruime ervaring opgedaan in diverse toezichthoudende functies in de zorg, heeft zij gastcolleges verzorgd op de Universiteit Twente, verzorgt zij bij- en nascholing op diverse onderwerpen, zoals governance, duurzame inzetbaarheid, en is zij lid jurist geweest van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Twente.

Tot haar specialismen mag Yvonne rekenen het gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Binnen KienhuisHoving is zij voorzitter van de Sectorgroep Gezondheidszorg.

Zij adviseert instellingen en individuele zorgaanbieders op diverse gebieden van het gezondheidsrecht, bijvoorbeeld over governance, WNT, samenwerkingsvraagstukken, financiering en verzekering, patiëntenrechten, kwaliteitsregulering, medisch tuchtrecht en arbeidsrecht in de zorg. Ook werkt zij veel met en voor cliëntenraden.

Meer informatie:

https://www.kienhuishoving.nl/nl/ons-kantoor/onze-mensen/yvonne-nijhuis-77769/

 

Eéndaagse Incompany

Workshop Basis Medezeggenschap & Wet op de Ondernemingsraden

In deze workshop leren OR-leden wat de rol van de OR is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie. Wat voor OR willen we zijn? Wat zijn precies de taken van de OR en hoe pakt de OR deze aan? Tijdens de Basisworkshop (W)OR leren de deelnemers de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden: instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht -en leren hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, HR en het overige personeel.

Opzet:
Eerste dagdeel workshop
In dit dagdeel gaan we in op de rol, taken en werkwijze van de ondernemingsraad. Verder staan we stil bij het medezeggenschap dat de OR en de bestuurder graag wil ‘bedrijven’ –en wacht de OR af met welke voorstellen de bestuurder komt of ziet men liever dat de OR vooraf meedenkt om tot goede besluitvorming te komen? We verkennen met elkaar de belangrijkste bevoegdheden als OR-lid: het instemmings-, advies-, informatie- en initiatiefrecht, met de bijzondere zorgtaken. Ook is er een complete inleiding op de Wet op de ondernemingsraden en de actuele visies op effectieve medezeggenschap.

Tweede dagdeel workshop 
We gaan dieper in op de twee belangrijkste rechten van de OR waarmee we al in het eerste dagdeel kennis hebben gemaakt: het adviesrecht en instemmingsrecht, door uitgebreid in te gaan op alle onderwerpen die het eerste jaar ‘op het bordje’ liggen van Bestuurder, OR en personeel. We besteden aandacht aan effectieve samenwerking tussen OR en bestuurder. We zoomen in op taakverdeling en vergadertechnieken voor de interne OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder én de betrokkenheid van de ‘achterban’ bij medezeggenschap.

Docent(en):
Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Tweedaagse Incompany 
Workshopvoor Ondernemingsraden (startend en gevorderd)

In het tweedaagse programma komen aan bod, in chronologische volgorde:

 1. Wat voor OR willen we zijn?’
 2. Welke hoofdthema’s spelen in de organisatie? 'Wat zijn onze ‘speerpunt’-thema’s?
 3. Wie zijn we als OR? Kwaliteiten individuele OR-leden en ambtelijk secretaris.
 4. Bestuurder of managementteam schuiven aan voor een uitwisseling van ideeën over (nieuwe) vormen van organiseren en medezeggenschap, verkenning van mogelijke toepassing in de eigen organisatie.
 5. Wat hebben we nodig om daaraan invulling te geven?
 6. Wat gaan we doen?

In dit programma komt uitgebreid aan bod wat de rol van de OR is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie. Wat zijn precies de taken en hoe pakt de OR deze aan? Wat zijn de praktijktips voor een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban?

Daarnaast komt aan bod wat de belangrijkste wettelijke bevoegdheden zijn: instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht -en hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, HR en het overige personeel.

Deze 2-daagse gaat dieper in op de bovenstaande materie en er is meer ruimte voor professionele en persoonlijke diepgang en vragen. Daarnaast zal de docent / begeleider meer tijd besteden aan advies op maat voor de organisatie. De dagen kunnen naar eigen inzicht ingedeeld worden.

[Overzicht met bouwstenen voor 1-en 2 daagse workshop voor de OR]

Hieronder ziet u een voorbeeld van een programma zoals dat vaak wordt aangeboden.

Opzet:
Eerste dag workshop (Plenair en deels in wisselende subgroepjes van 2 of 3 personen):
Wat voor OR willen we zijn? Introductie over functie, rol en taken van de OR; voorbeelden van interne samenwerking en samenspel met de organisatie; nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap ofwel “Samensturing in Verandering”. Aandacht voor voor- en nadelen, aandachtpunten, succesvoorwaarden en situatie in de eigen organisatie. Advies en tips.

[Lunch]

Gesprek: wat zijn onze hoofdthema’s en ‘speerpunt’-thema’s, dit jaar en komende jaren? 
Welke hoofdthema’s spelen in de organisatie? En welke thema’s willen we tot onze speerpunten maken, als OR? Diepere uitwerking van iInformatie, advies- en instemmingsrecht, zo veel mogelijk gekoppeld aan de hoofdthema’s en ‘speerpunt’-thema’s en het werken met nieuwe medezeggenschapsvormen.

Uitwisseling van ideeën over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap, verkenning van mogelijke toepassing in de eigen organisatie en betekenis voor het onderlinge samenspel (samen met de bestuurder – niet verplicht, wel aanbevolen).Tweede dag workshop (plenair en deels in wisselende subgroepjes van 2 of 3 personen):
Op basis van gesprek met de bestuurder: verdere uitdieping van hoofdthema’s/speerpuntthema’s en informatie-, advies- en instemmingsrecht, gekoppeld aan nieuwe medezeggenschapsvormen en -praktijken: welke zouden bij ons passen en welke stappen zouden we daarin willen verkennen of al zetten?
Introspectie: Wie zijn we als ondernemingsraad? Onderzoek naar kwaliteiten en drijfveren van individuele OR-leden en ambtelijk secretaris, incl. denk- en actievoorkeuren, communicatie- en beïnvloedingsstijlen.

[Lunch]

Missie, visie, rolopvatting en werkwijze; wat hebben we nodig als OR van elkaar en van betrokkenen; plan van aanpak voor de ontwikkel- en samenwerkingsvragen en eerste aanzet tot actie.

Docent(en):
Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Incompany programma’s voor Cliëntenraden (startend en gevorderd)

Bij de incompany workshops kunt u kiezen uit een eéndaagse of tweedaagse variant.

Eéndaagse Incompany
workshop Medezeggenschap voor Cliëntenraden

In deze workshop leren cliëntenraadleden wat de rol van de cliëntenraad is in het besluitvormingsproces van en rondom de organisatie. Wat voor cliëntenraad willen we zijn? Wat zijn precies de taken van de cliëntenraad en hoe pakt de cliëntenraad deze aan? Tijdens de workshop leren de deelnemers de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden van de huidige en aanstaande Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ): instemmingsrecht, (verzwaard) adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht -en leren hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthouder en cliënten.

Opzet:
Eerste dagdeel workshop
In dit dagdeel gaan we in op de rol, taken en werkwijze van de cliëntenraad. Verder staan we stil bij het medezeggenschap dat de cliëntenraad en de bestuurder graag wil ‘bedrijven’: wacht de cliëntenraad af met welke voorstellen de bestuurder komt of ziet men liever dat de cliëntenraad vooraf meedenkt om tot goede besluitvorming te komen? We verkennen met elkaar de belangrijkste bevoegdheden als cliëntenraad-lid: het (verzwaard) advies- (binnenkort wellicht: instemmings-)recht, informatie- en initiatiefrecht, met de bijzondere zorgtaken. Ook is er een complete inleiding op de WMCZ en de actuele visies op effectieve medezeggenschap.


Tweede dagdeel workshop 
We gaan dieper in op de twee belangrijkste rechten van de cliëntenraad waarmee we al in het eerste dagdeel kennis hebben gemaakt: het (verzwaard) adviesrecht en instemmingsrecht -van de huidige en aanstaande WMCZ. Door uitgebreid in te gaan op alle onderwerpen die het eerste jaar ‘op het bordje’ liggen van bestuurder, cliëntenraad en cliënten. We besteden aandacht aan effectieve samenwerking tussen cliëntenraad en bestuurder. We zoomen in op taakverdeling en vergadertechnieken voor de interne cliëntenraad-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder én de betrokkenheid van de ‘achterban’ bij medezeggenschap.

Docent(en):
Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tweedaagse Incompany 
workshop Medezeggenschap voor Cliëntenraden

In het tweedaagse programma komen aan bod, in chronologische volgorde:

 1. Wat voor cliëntenraad willen we zijn?’
 2. Welke hoofdthema’s spelen bij de cliënten en in de organisatie? 'Wat zijn onze ‘speerpunt’-thema’s?
 3. Wie zijn we als cliëntenraad? Kwaliteiten individuele CR-leden en ambtelijk secretaris.
 4. Bestuurder of managementteam schuiven aan voor een uitwisseling van ideeën over (nieuwe) vormen van organiseren en medezeggenschap, verkenning van mogelijke toepassing in de eigen organisatie.
 5. Wat hebben we nodig om daaraan invulling te geven?
 6. Wat gaan we doen?

In het programma komt aan bod wat de rol van de cliëntenraad is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie. Wat zijn precies de taken van de cliëntenraad en hoe pakt de cliëntenraad deze aan? Tijdens de workshop leren de deelnemers de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden: (binnenkort mogelijk) instemmingsrecht, (verzwaard) adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht -en leren hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthouder en cliënten.

Deze tweedaagse gaat dieper in op de bovenstaande materie en er is meer ruimte voor professionele en persoonlijke diepgang en vragen. Daarnaast zal de docent meer tijd besteden aan advies op maat voor de organisatie. De dagen kunnen naar eigen inzicht ingedeeld worden.

[Overzicht met bouwstenen voor 1-en 2 daagse workshop voor de cliëntenraad]

Hieronder ziet u een voorbeeld van een programma zoals dat vaak wordt aangeboden.

Opzet:
Eerste dag workshop (Plenair en deels in wisselende subgroepjes van 2 of 3 personen)
Wat voor cliëntenraad willen we zijn? Introductie over functie, rol en taken van de cliëntenraad; voorbeelden van interne samenwerking en samenspel met de organisatie; nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap ofwel “Samensturing in Verandering”. Aandacht voor voor- en nadelen, aandachtpunten, succesvoorwaarden en situatie in de eigen organisatie. Advies en tips.

[Lunch]

Gesprek: wat zijn onze hoofdthema’s en ‘speerpunt’-thema’s, dit jaar en komende jaren? 
Welke hoofdthema’s spelen bij de cliënten en in de organisatie? En welke thema’s willen we tot onze speerpunten maken, als cliëntenraad? Diepere uitwerking van Informatie, -advies- en (het aanstaand) instemmingsrecht, zo veel mogelijk gekoppeld aan de hoofdthema’s en ‘speerpunt’-thema’s en het werken met nieuwe medezeggenschapsvormen.

Uitwisseling van ideeën over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap, verkenning van mogelijke toepassing in de eigen organisatie en betekenis voor het onderlinge samenspel (samen met de bestuurder – niet verplicht, wel aanbevolen).Tweede dag workshop (plenair en deels in wisselende subgroepjes van 2 of 3 personen)
Op basis van gesprek met de bestuurder: verdere uitdieping van hoofdthema’s / speerpuntthema’s en informatie-, (verzwaard) advies- en instemmingsrecht, gekoppeld aan nieuwe medezeggenschapsvormen en -praktijken: welke zouden bij ons passen en welke stappen zouden we daarin willen verkennen of al zetten?
Introspectie: wie zijn we als cliëntenraad? Onderzoek naar kwaliteiten en drijfveren van individuele cliëntenraad-leden, incl. denk- en actievoorkeuren, communicatie- en beïnvloedingsstijlen.

[Lunch]

Missie, visie, rolopvatting en werkwijze; wat hebben we nodig als cliëntenraad van elkaar en van betrokkenen; plan van aanpak voor de ontwikkel- en samenwerkingsvragen en eerste aanzet tot actie.

Docent(en):
Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken van de inzet van een incompany workshop

 

Bestuurder/MT/HR:

[Overzicht met bouwstenen voor 1-en 2 daagse workshop voor bestuurder/MT/HR]